Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Ocena ryzyka zawodowego wg normy PN-N-18002

2021-12-20
Ocena ryzyka zawodowego wg normy PN-N-18002

Wstęp

Ocena ryzyka zawodowego (ORZ) polega na szczegółowym sprawdzeniu oraz ocenie czynników środowiska pracy, które pogarszają stan zdrowia pracownika, aby skutecznie zrealizować obowiązki związane z ORZ należy skrupulatnie przygotować plan, który powinien powstać przy udziale pracowników. Wynika to z istoty złożoności wszystkich aspektów środowiska pracy, jak również wiedzy na temat zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Plan działań odnoszący się do oceny ryzyka zawodowego powinien zawierać:

 • odpowiednie zasoby finansowe, rzeczowe ludzkie itp.,
 • wyznaczenie zespołu do koordynowania i planowania wykonania ORZ wraz z szczegółowym określeniem ich zadań i odpowiedzialności,
 • określenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego,
 • sformułowane potrzeby szkoleniowe, a także szkolenie osób, których zadaniem będzie przeprowadzenie ORZ,
 • zaangażowanie ze strony kierownictwa i pracowników,
 • odpowiednie informacje i zasób wiedzy, a także dostęp do potrzebnych konsultacji i usług (wgląd do rejestru wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla środowiska pracy, analiza stanu bhp),
 • analizę struktury organizacyjnej (z udziałem zasobów kadrowych), dzięki której możliwe będzie opracowanie wykazu stanowisk pracy,
 • plan działania dotyczący czynności przyczyniających się do ograniczenia lub eliminacji ryzyka zawodowego,
 • uwzględnioną potrzebę monitorowania skuteczności środków ochronnych,
 • szacowanie wielkości ryzyka zawodowego,
 • dokumentowanie wyników ORZ,
 • informacje dla pracowników związaną z wynikami oceny ryzyka zawodowego, jak również podejmowanymi działaniami, które zmierzają do wyeliminowania lub ograniczenia konkretnego ryzyka,
 • przegląd i kontrolę wyników ORZ, a także jej weryfikacje.

Ważne jest, aby plan działania był dostosowany do wielkości przedsiębiorstwa, a także do rodzaju działalności (specyfiki) firmy. W trakcie przygotowania ORZ, w oparciu o sporządzony plan działania dodatkowo należy uwzględnić następujące przedsięwzięcia:

 • przeanalizować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, która powinna zawierać stanowiska stacjonarne i niestacjonarne, jak również te na których wykonywane są procesy technologiczne w pełnym wymiarze czasu pracy oraz tam, gdzie zadania wykonywane są dorywczo,
 • uwzględnić potrzebę przystosowania przez pracodawcę stanowisk pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub takiej, której praca podlega szczególnej ochronie w oparciu o wykaz prac wzbronionych (kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz młodociani),
 • wydzielić stanowiska analogiczne, na których wykonuje się podobne zadania i występują te same zagrożenia, co wpłynie na zmniejszenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia ORZ.

Podczas sporządzania ORZ należy również uwzględnić organizację pracy w zakładzie, która jest kluczowa do identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy. Zaleca się zwrócenie uwagę na takie zagadnienia jak:

 • wymagane kwalifikacje i badania lekarskie potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • szkolenia, a także wiadomości z działu bezpieczeństwa i higieny pracy, w który skład wchodzi m.in. instrukcja bezpieczeństwa pracy,
 • systematyczne przeglądy maszyn i urządzeń oraz ich konserwacja, a ponadto dbałość o dokumentacje techniczno-rozruchową w kontekście uzyskiwania pozwoleń eksploatacyjnych w ramach prowadzonych dozorów technicznych,
 • czas pracy ustalony w firmie,
 • współpraca między pracodawcami, którzy wykonują pracę w tym samym miejscu, a także przekazywanie informacji o zagrożeniu znajdującym się na stanowisku pracy zewnętrznym pracownikom innych pracodawców, którzy wykonują pracę na tym samym terenie, w ramach koordynacji działań bhp.

Po określeniu planu i celu ORZ, zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, zdefiniowaniu wszystkich zagrożeń znajdujących się na stanowisku pracy należy wybrać odpowiednią metodę, która posłuży do oszacowania ryzyka zawodowego i wyznaczenia jego dopuszczalności. Podczas, gdy na pracownika działają czynniki mierzalne jak również niemierzalne środowiska pracy możliwe jest skorzystanie z ilościowej lub jakościowej metody matrycowej według normy PN-N-18002.

Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Polska norma PN-N-18002 charakteryzuje się dwoma rodzajami oszacowań ze względu na skale oszacowania ryzyka zawodowego: trzystopniowa i pięciostopniowa, ale również uwzględnia czynniki: mierzalne i niemierzalne. Składające się z dwóch parametrów:

 • skutków, które mogą być następstwem zagrożenia,
 • prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.

Jak już wyżej wspomniano dzięki metodzie wg normy PN-N-18002 można wyznaczyć czynniki mierzalne i niemierzalne. Poniżej zostaną omówione możliwości dla obu warunków.

Oszacowanie ryzyka zawodowego dla czynnika niemierzalnego wg normy PN-N-18002

W tej metodzie szacuje się zagrożenie uwzględniając: ciężkość szkodliwych następstw oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Wartość ryzyka zawodowego odczytujemy z matrycy w skali trójstopniowej lub pięciostopniowej. Charakterystyka cech danego parametru omówiona jest za pomocą tabel.

Tabela 1. Ocena ciężkości szkodliwych następstw.

Metoda PN-N-18002 - ocena ciężkości szkodliwych następstw

Po oszacowaniu szkodliwości następstw kolejnym ocenianym parametrem jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Tabela 2. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwych następstw zagrożenia.

Metoda PN-N-18002 - ocena prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwych następstw zagrożenia

Po oszacowaniu tych dwóch czynników odczytuje się wartość ryzyka z matrycy ryzyka w zależności od skomplikowania zagrożenia wynik wyczytuje się z trzystopniowej lub z pięciostopniowej skali.

Tabela 3. Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trzystopniowej.