Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jak opracować dokumentację oceny ryzyka zawodowego?

2021-12-28
Jak opracować dokumentację oceny ryzyka zawodowego?

Jak opracować dokumentację oceny ryzyka zawodowego?

Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Wynika to z kilku przepisów m.in. Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy §39a ust. 3, które precyzuje obowiązki pracodawcy przedstawione w Kodeksie pracy art. 226 określający informacje związane z dokumentowaniem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

Wymienione przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, a także zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych. Dodatkowo omówione zostają ogólne zadania dotyczące treści dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie oceny.

Potrzebne informacje do opracowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

Potrzebne informacje, które powinny być uwzględniane w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego według normy PN-N-18002:2011 to:

 • opis ocenianego stanowiska pracy, a zwłaszcza:
 • zastosowane maszyny, narzędzia i materiały,
 • wykonywane zadania,
 • niebezpieczeństwo, szkodliwość i uciążliwość czynników środowiska pracy występujących na stanowisku,
 • stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • opis osób pracujących na danym stanowisku, z uwzględnieniem tych szczególnie podatnych na zagrożenia,
 • rezultat przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego czynnika środowiska pracy osobno, a także niezbędne środki profilaktyczne, których celem będzie zmniejszenie ryzyka,
 • data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego wraz z nazwiskami osób znajdujących się w zespole, który ją przeprowadzał.

Jeśli chodzi o wzór dokumentacji nie jest on prawnie określony. Dla zwiększenia poprawności wyników oceny ryzyka zawodowego należy zaangażować w jej przeprowadzenie osoby kierujące pracownikami, a nawet samych pracowników. To oni mają styczność ze wszystkimi zagrożeniami znajdującymi się na stanowisku pracy, jak i w firmie, dlatego ich wiedza i doświadczenie są przydatne. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Stopień szczegółowości dokumentacji i zawarte w niej informacje muszą sprostać zapotrzebowaniu wynikającemu z prowadzonej działalności, występujących zgłoszeń, struktury organizacyjnej i zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Zaleca się aby dokumentacja nie była zbyt rozbudowana, najważniejsze żeby zawierała takie grupy informacji, jakie wynikają z procedury zarządzania ryzykiem zawodowym. Są to m.in.:

 • charakterystyka stanowiska pracy, głównie bierze się pod uwagę osoby pracujące na danym stanowisku oraz inne osoby, które mogą na nim przebywać stale lub okresowo,
 • informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń,
 • szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie,
 • informacje dotyczące kryteriów akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowalnego przez kierownictwo najwyższego szczebla przedsiębiorstwa,
 • środki ochrony konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka,
 • wynik końcowy oceny ryzyka,
 • zalecenia dotyczące monitorowania ryzyka i jego okresowej oceny,
 • przepisy, normy lub wytyczne stosowane w ocenie ryzyka,
 • potwierdzenie zapoznania się z dokumentacją osób pracujących na stanowisku pracy, 
 • data przeprowadzenia oceny oraz nazwiska osób, które ją przeprowadziły.

Sugeruje się, aby ocena ryzyka zawodowego ukazywała dokumenty, które zostały wykorzystane do ORZ, m.in. protokoły pomiarów zawierające wartości stężeń i natężeń czynników środowiska pracy, dokumenty potwierdzające opracowanie i wdrożenie planu działań wynikające z oceny lub monitorowanie wprowadzonych środków ochrony.

Gdy mowa o informacjach jakie powinna zawierać charakterystyka ocenianego stanowiska pracy, powinna ona zawierać wiadomości wpływające na bezpieczeństwo pracy, w tym m.in.:

 • rodzaj wraz z opisem stanowiska pracy,
 • lokalizację i ewentualne jego powiązania z innymi stanowiskami pracy,
 • granice stanowiska pracy,
 • informacje o fazie obiektu, dla których była prowadzona ocena ryzyka,
 • narzędzia, materiały, maszyny, urządzenia oraz środki ochrony potrzebne podczas wykonywania czynności na stanowisku pracy,
 • podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa, takie jak: masa przenoszonych materiałów, temperatura, ciśnienie, itp.
 • organizację pracy,
 • stosowane środki ochrony,
 • osoby pracujące na stanowisku, wymagany oraz posiadany przez te osoby poziom wykształcenia, wiedzy, zdolności i uprawnień,
 • inne osoby, które mogą przebywać stale lub okresowo na stanowisku,
 • zarejestrowane informacje o niebezpiecznych zdarzeniach i niedogodnościach jakie miały miejsce w przeszłości.

Ze względu na możliwość pojawienia się sytuacji, w której pracownicy wykonują różne zadania i są narażeni na odmienne zagrożenia, wtedy ryzyko zawodowe będzie się różnić od siebie mimo tego, że jest to samo stanowisko. Dlatego zaleca się, aby w ocenie ryzyka zawodowego wyraźnie określić fazę użytkowania obiektu. Analiza stanowiska pracy powinna wziąć pod uwagę wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na poziom ryzyka zawodowego i być udokumentowana.

W informacjach dotyczących identyfikacji zagrożeń powinno się znajdować:

 • rodzaj zagrożenia (w tym: niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe oraz fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne),
 • metody identyfikacji lub źródło ryzyka zawodowego, na podstawie, którego zidentyfikowano zagrożenia,
 • określenie stosowanych środków ochrony,
 • uzasadnienie pominięcia w analizie zidentyfikowanego zagrożenia, które uznano za nieistotne.

Szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie powinno być przeprowadzone dla każdego ze zidentyfikowanych, istotnych zagrożeń. Należy podać stosowaną metodę oceny ryzyka zawodowego i w zależności od niej dokonać szacowania parametrów ryzyka, które są wyznaczane za pomocą wybranej metody. W sytuacji gdy wynik podawany jest w liczbach należy pamiętać, aby dodać do niego opis.

Informacje dotyczące kryteriów oceny akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowalnego wykorzystuje się przy stanowiskach o dużym i bardzo dużym ryzyku. Jeśli nie ma możliwości zmniejszenie ryzyka należy to uzasadnić i wskazać zasady postępowania lub wykonywania pracy.

Środki ochrony konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka wymagane jest, aby brały pod uwagę zarówno środki techniczne, a także organizacyjne.

Wynik końcowy oceny ryzyka zawodowego powinien zawierać wartość ryzyka resztkowego po zastosowaniu środków ochrony dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń.

Zalecenia dotyczące monitorowania ryzyka i jego okresowej oceny, które dodatkowo należy umieścić w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Powinno się sprecyzować sposób monitorowania ryzyka, a także wytyczne do jego kolejnej oceny, np. terminy, jakich zagrożeń ma dotyczyć ocena ryzyka zawodowego, itp. Monitorowanie powinno być przeprowadzane w sposób ciągły, dzięki czemu możliwe będzie wczesne wykrycie zmian, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na wielkość ryzyka, podejmowane działania korygujące i przeprowadzenie ponownej oceny.

Dokumentacja oceny ryzyka powinna również zawierać aktualne przepisy, normy i wytyczne stosowane podczas oceny ryzyka. Odnosi się zarówno do przepisów powszechnie obowiązujących, jak i układów zbiorowych i regulaminów pracy, instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, wewnętrznych procedur bhp, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz zasad bhp.

W czasie wykonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego wskazane jest wykorzystywanie odpowiednich osiągnięć nauk i techniki.

Co powinna zawierać prawidłowo opracowana dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?

Istotnym faktem jest, aby ukazać, że cele oceny ryzyka zostały osiągnięte, a także zamieścić opis sposobu w jakim je uzyskano. Powinna ona:

 • stwierdzać, że ocena ryzyka zawodowego została dokonana,
 • podać sposób przeprowadzenia oceny,
 • potwierdzać, że zostały uwzględnione osoby, które mogą być narażone na ryzyko zawodowe, a także zaplanowano wymagania dla szczególnie narażonych grup pracowników,
 • potwierdzić, że ocena ryzyka zawodowego została przeprowadzona właściwie, to znaczy, że zostały przeanalizowane wszystkie istotne zagrożenia i podjęto właściwe środki zapobiegawcze, a ryzyko po ich zastosowaniu można uznać za akceptowalne,
 • zawierać wymagania, normy lub zalecenia stosowane podczas oceny ryzyka zawodowego oraz potwierdzać spełnienie wymagań prawa,
 • zawierać zalecenia obejmujące środki ochronne, których celem jest ograniczenie ryzyka zawodowego,
 • zawierać miejsce na potwierdzenie zapoznania się z dokumentacją dla stanowiska pracy, który powinien podpisać pracownik oraz osoba zapoznająca pracownika z ryzykiem zawodowym, 
 • zawierać ustalenia odnoszące się do przeglądów i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

W dokumentacji często wykorzystuje się karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, które dotyczą przeprowadzania identyfikacji zagrożeń, a także oceny ryzyka zawodowego. Dostosowywana jest do wykorzystywanej metody oraz sposobu oceny.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest bardzo ważnym dokumentem, który musi być wykonany dla każdego stanowiska pracy znajdującego się w przedsiębiorstwie. Jej celem jest pomoc w zwiększeniu bezpieczeństwa pracy osób pracujących. Wskazanie zagrożeń znajdujących się na stanowisku pracy jest pomocne przy doborze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Pokaż więcej wpisów z Grudzień 2021

Polecane

Kucharz - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Kucharz - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

68,25 zł brutto
65,00 zł netto
Magazynier - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Magazynier - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

68,25 zł brutto
65,00 zł netto
Kosmetyczka - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Kosmetyczka - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

68,25 zł brutto
65,00 zł netto
Ocena ryzyka zawodowego - na zamówienie

Ocena ryzyka zawodowego - na zamówienie

479,70 zł brutto
390,00 zł netto
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 414 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-02
Jestem zadowolona
2024-05-26
Taki sklep był przeze mnie od dawna poszukiwany - szybka dostawa, wszystko jest co potrzebuję.
pixel